Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en artikels van Online Marketing Monkey bvba, ook al zijn er tegenstrijdige bepalingen in de documenten van de klant. Door het plaatsen van een order aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Online Marketing Monkey.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

2.1. Alle prijsoffertes & voorstellen van Online Marketing Monkey zijn vrijblijvend tot op het moment van de acceptatie door de klant. De overeenkomst komt tot stand en verbindt de klant wanneer deze de prijsofferte ongewijzigd binnen de 10 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Online Marketing Monkey. De overeenkomst vervangt alle eerdere afgesloten akkoorden. De uitvoering van de overeenkomst wordt gestart zodra het afgesproken voorschot is ontvangen en zoals bepaald in de planning van de offerte.

2.2. Alle eventuele prestatiegerichte afspraken moeten klaar en duidelijk in de orderbevestiging opgenomen en bevestigd worden.

Artikel 3. Annulatie van de overeenkomst

3.1. De annulatie van een orderbevestiging door de klant is mogelijk zolang Online Marketing Monkey haar werkzaamheden nog niet heeft gestart en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs .

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering van de overeengekomen diensten is slechts indicatief en bindt Online Marketing Monkey niet. Eventuele vertraging in de oplevering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen toch zeer uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn overeenkomen, wordt deze termijn verlengd als de klant noodzakelijke informatie, documenten, beelden enz. niet tijdig kan bezorgen. Ook indien de klant de voorgestelde proeven niet tijdig aanvaardt of de oorspronkelijke bestelling wijzigt of bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle informatie die toebehoren aan de klant en zich bij Online Marketing Monkey bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot van 25 % van het factuurbedrag te betalen. Bij oplevering van de volledige bestelling is de resterende 75% van het factuurbedrag verschuldigd.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum via overschrijving op het bankrekeningnummer van Online Marketing Monkey. Elke ontvangen overschrijving wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 10 dagen na ontvangst van een aanmaning, is de klant aan Online Marketing Monkey een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Online Marketing Monkey zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen te staken totdat de klant de vervallen facturen volledig heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Klachten dienen per aangetekend schrijven met motivatie aan Online Marketing Monkey te worden bezorgd binnen een termijn van 10 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Online Marketing Monkey besteedt uitermate veel aandacht aan het schrijven en publiceren van informatie op haar website, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Online Marketing Monkey aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan door toepassing, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op de website www.onlinemarketingmonkey.be .

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De site van Online Marketing Monkey bevat backlinks naar andere websites. Online Marketing Monkey draagt geen verantwoordelijkheid of verplichting voor de informatie noch inhoud van websites die gelinkt zijn aan onze website. Een link naar een andere website is enkel voor het gemak van de gebruiker. Het surfen naar en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte sites is steeds op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om elke backlink van onze website op enig moment aan te passen of te verwijderen.

8.2. Online Marketing Monkey verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Online Marketing Monkey zijn middelenverbintenissen. Online Marketing Monkey is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.3. Online Marketing Monkey kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Online Marketing Monkey zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachtte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van klanten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Online Marketing Monkey of een aangestelde.

8.4. De aansprakelijkheid van Online Marketing Monkey met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval steeds beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, en dit naar keuze van Online Marketing Monkey. De totale aansprakelijkheid van Online Marketing Monkey zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Online Marketing Monkey werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.5. Voor wat betreft diensten van derde-leveranciers, aanvaardt Online Marketing Monkey geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde-leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: een foutloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, omwille van externe factoren (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot stroomuitval of blikseminslag, enz) en door oorzaken eigen aan de computerconfiguraties (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot defecten of onontdekte fouten in systeemsoftware, enz), waardoor onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich de nodige maatregelen te nemen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. De inhoud op website van Online Marketing Monkey, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto’s, grafische illustraties, tekeningen, handelsnamen en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Voor de gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Marketing Monkey.

10.2. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Online Marketing Monkey gecreëerde website evenals de gepersonaliseerde online marketing adviezen worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website echter beeldmateriaal bevat die niet door de klant werd aangeleverd, maar door Online Marketing Monkey werd besteld op een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op dit beeldmateriaal verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden die gestipuleerd zijn op de website van deze online beelddatabank. In het algemeen zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Online Marketing Monkey verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.3. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het Content Management Systeem behoren exclusief toe aan Online Marketing Monkey of een derde waarmee Online Marketing Monkey hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Online Marketing Monkey, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.4. De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Online Marketing Monkey te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om ze te beschermen. De klant zal Online Marketing Monkey direct informeren van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Online Marketing Monkey waarvan hij op de hoogte is

Artikel 11. Hostingdiensten

11.1. Voor de hosting werkt Online Marketing Monkey samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in een Service Level Agreement of SLA van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op verzoek van de klant bezorgt Online Marketing Monkey de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. De hostingdiensten worden door Online Marketing Monkey aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits tijdige betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 oktober zijn opzeg aan Online Marketing Monkey over te maken per aangetekend schrijven. Bij laattijdige annulering zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 12. Domeinnaam

12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Online Marketing Monkey, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Online Marketing Monkey staat als tussenpersoon in voor het beheer van de domeinnaam, voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Online Marketing Monkey. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de verlening van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 10 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Online Marketing Monkey het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst per direct te beëindigen. Niet-betaling van 1 of meerdere facturen op hun vervaldag, zal steeds worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Online Marketing Monkey verleende diensten betalen, alsook de kosten die Online Marketing Monkey moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag dat Online Marketing Monkey nog had kunnen factureren aan de klant, indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Online Marketing Monkey. Bovendien behoudt Online Marketing Monkey het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen op te lossen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en alleen te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Online Marketing Monkey geen controle heeft, bevrijden Online Marketing Monkey, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 16. Nietigheid

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Online Marketing Monkey en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Online Marketing Monkey. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brugge.